Kalite Yönetimi

Vizyon

Sürdürülebilir bir gelecek için, çağdaş ve kaliteli yaşam alanları yaratan lider marka olmak.

Misyon

Gayrimenkul sektöründe istikrarlı ve güvenilir bir kuruluş olarak; toplumsal değerleri ön planda tutan, doğaya ve çevreye saygılı, yenilikçi uygulamalar ile tüm paydaşlarımıza ve ülkemize katkı sağlamak.

Kurumsal Değerlerimiz

Liderlik

Kurumsallık

Uzmanlık

İnsana ve Çevreye Saygı

Yönetim Sistemleri Politikamız

Verimli iş sonuçları elde etmek amacıyla sistemler kurmak ve sürekli iyileştirmek, hedeflenen sonuçlar ile sorumluluk bilinci dahilinde paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki beklentilerini aşarak karşılamak. Çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili yasalara uymak, kirliliği önlemek, yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına karşı gerekli tedbirleri almak ve her türlü tehlikeyi belirleyerek önleyici sistemleri geliştirmek.

Müşteri Politikamız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek, onlara değer katacak yaşam alanları yaratmak, satış ve satış sonrasında tüketici haklarını koruyarak müşteri memnuniyeti odaklı, güvenilir, kolay erişilebilir ve kaliteli hizmet üretmek.

Müşteri Şikayetleri Politikamız

Mevcut ve potansiyel müşterilerden gelen şikâyetleri önyargısız dinlemek ve kayıt altına almak,

Şikâyetleri verimli ve etkili bir şekilde takip ederek, şikâyet konularına göre hedeflenen zaman diliminde açıklık, tarafsızlık, adaletli olmak ve gizlilik prensipleri doğrultusunda çözümlenmesi için uygulanması gereken süreçleri etkili bir şekilde yürütmek,

Sonuçlar hakkında müşterilerimize ivedi, şeffaf, objektif, müşteri odaklı yaklaşım ile desteklenmiş bilgilendirmede bulunmak,

Şikâyetlerin kök sebeplerine inerek, tekrarını engelleyecek tedbirler alınmasını sağlamak, müşterilerden gelen şikâyetleri bir fırsat olarak değerlendirip, iş süreçlerinde iyileştirme ve geliştirmeler yapmak, yapılmasını sağlamak.

İnsan Kaynakları Politikamız

Organizasyon yapımızı; takımdaş, değişime açık, verimli, kurumsal değerlere uygun kişilerden oluşturmak, bu kişileri mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmek.

İşbirliği Politikamız

İş ortaklarımız / tedarikçilerimizle; güven, saygı, şeffaflık, kazan-kazan ilkeleri çerçevesinde, kurumsal değerlerimize uygun, paylaşılmış hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir ilişkiler kurarak müşterilerimize değer yaratmak.

Toplumsal Sorumluluk Politikamız

Tüm sosyal paydaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizle sürdürülebilir yaşam kalitesi bilincini yükseltmek amacıyla  sosyal, çevresel, toplumsal ortam ve şartların oluşmasına yönelik katma değer sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilgiyi kullanılabilirlik, bütünlük ve gizlilik prensipleri dahilinde korumayı, bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirme ve yönetmeyi, bilgi güvenliği ihlali durumunda uygun politikalar uygulamayı, tabi olduğu tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları – (İK) süreci Soyak’ta, Holding İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörlüğü olarak temsil edilmekte olup, en üst karar mekanizması olan “Yönetim Takımı”nda yer almaktadır. Bu grup İnsan Kaynakları ve Kalite, Özlük İşleri, İdari İşler ve IT fonksiyonlarından oluşmaktadır.

Seçme ve Yerleştirme

İK politikasındaki beklentiler doğrultusunda ihtiyacımız olan potansiyel adayları kuruluş havuzuna çekmek, bu kişileri sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan seçerek açık bulunan görevlere; beklenen tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirmek amacıyla sistematik seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

İşe alımlarda İnsan Kaynakları birinci görüşmeyi yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirir. Adayın beklenen görev, nitelik ve yetkinliklere uygunluğu raporlanır. İK Tarafından uygun bulunan adayların teknik bilgisini, takıma uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirmek için bağlı çalışılacak yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirir. Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır. Soyak; personel ilanlarımızın yayınlandığı kaynaklarından biri olan “www.kariyer.net” tarafından “İnsana Saygı Ödülü”ne üst üste son dört yıl layık görülmüştür.

Seçme-Yerleştirme sürecinde; kariyer.net, yenibiris.com vb portallardan faydalanılmaktadır.

Eğitim ve Geliştirme

Çalışanlarımızı değişimlere adapte ederek, rekabet yarışında kendilerine ve kuruluşlarına üstünlük sağlatabilmeleri için, bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri aşma yeteneğine sahip, bilgiye nasıl erişeceğini, nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, sağlıklı davranış özellikleri gösteren, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sürdüren bireyler haline getirmek amacıyla Soyak’ta eğitime özel bir önem verilmektedir. Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır.

Soyak’ta çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri kişinin kuruluşa, takımına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyulabilecek konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen Oryantasyon Programı ile başlamaktadır. Tedarikçi çalışanları dahil olmak üzere bu kapsamda iş başı eğitimleri düzenlenmektedir. Dönem başında “Eğitim ve Geliştirme Planı” oluşturulur ve bu plana uygun faaliyetler yıl boyunca gerçekleştirilir. Bu “Eğitim ve Geliştirme Planı”nın içerisinde standart olarak 2004 yılından bu yana yürütülen paket programlar da mevcuttur. Tüm yöneticilerimizin liderlik ve koçluk yetkinliklerini yükseltmek için standart bir içerikle “Liderlik Yetkinlikleri Geliştirme Programı (LYGP)” ve yüksek potansiyelli çalışanlarımız içinde gelişimlerini hızlandırmaya ve bu gelişimi ölçmeye yönelik olarak “Yetenek Havuzu Programı (YHP)” bağımsız danışman firmalarla yapılan işbirliği sonucu yıllık olarak uygulanmaktadır.

Performans Yönetimi

SOYAK adına başarılması gerekenler konusunda yaratılan ortak anlayış sonucunda; şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi olasılığını artırmak için, çalışanları yönlendirmek, geliştirme ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde gösterdikleri çaba ve elde edilen başarı düzeyini esas alarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi, yıl içerisinde çalışanların bireysel hedeflerini, görevlerini ve beklenen yetkinlik seviyelerini değerlendirilmek için kullanılan ölçüm sistemi yıllık bazda planlama, hedef gözden geçirme ve değerlendirme dönemlerinden oluşmaktadır.

Sosyal Haklar

Merkez ve projelerimizde yemek dağıtım firmalarıyla yapılan işbirliği sonucunda öğle yemeği imkanı sağlanmaktadır. Tüm çalışanlarımızın iş yerlerine kolayca ulaşabilmeleri için servis imkanı bulunmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamalarımız

Strateji Yönetim Sistemi

Soyak, Kurumsal Stratejisine paralel olacak şekilde, her yıl o yılın öncelikli konularını içeren Ana Hedefleri belirler. Ana hedefler belirlendikten sonra çalışanların katılımıyla alt hedefler ve birey hedefleri belirlenir. Sonrasında hedefler tüm çalışanlarla paylaşılır.

Süreç Yönetim Sistemi

Soyak, önceliklere odaklanabilmek, kaynakları daha etkin kullanmak, yaptığımız tüm işleri & faaliyetleri ölçülebilir bir duruma getirmek ve daha iyi performansı elde edebilmek için süreçlerde iyileştirmeleri yapmak amacıyla Süreç Yönetim Sistemini kurmuş ve sürekliliğini sağlamıştır. 

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 10002, IS0 27001 Yönetim Sistemleri)

Soyak; kurumsallaşmanın bir gereği olarak uygulamalarını sistemlerle bütünleştirmiş ve sistemlerini belgelendirmek suretiyle taçlandırmıştır. Bu sayede sektöründe kalite konusunda öncü olmuştur. Belgelendirilmiş sistemler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olup ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.

EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Hareketi’ne ve Ulusal Kalite Ödülü’ne sektörden ilk katılan kuruluş olmanın yanı sıra, ilk kez katıldığı Ulusal Kalite Ödülü’nde finale kalınması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nün kazanılması gurur kaynağı olmuştur. Soyak bu konuda halen sektöründe ilk ve tek durumdadır.

Çalışanların Katılımı

Görev Takımları: Soyak’ta öncelikli ve stratejik öneme sahip iyileştirme alanlarına ve farklı fonksiyonların katılımını gerektiren bazı kurumsal hedeflere yönelik olarak, organizasyon yapısı içinde yer alan görev takımları kurulmaktadır.

Farklı fonksiyonlar ve farklı unvanlardan kişilerin katılımıyla oluşturulan görev takımları, çalışanlara bireysel veya alt gruplar halinde araştırma yapma, sunum ve rapor hazırlama konularında yetki ve sorumluluklar verilmektedir. Bu sayede çalışanların yeteneklerini, yaratıcılıklarını sergilemeleri için uygun bir ortam oluşturulmaktadır.

Liderler Görev Takımlarında bizzat yer alarak veya yürütülen projelere destek vererek, Takım Elemanlarının Görev Takımlarında gerekirse “Görev Takımı Lideri” olarak yer almasını teşvik etmekte ve katılımı sağlamaktadır.

Öneri Sistemi: Soyak’ta çalışanların katılımı öncelikli olarak ele alınarak farklı araçlarla yaşama geçirilmektedir. Bu araçlardan biri olan öneri sistemi; çalışanların kuruluşlarını ilgilendiren konularda, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik düşünmelerini ve fikirlerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktadır.

Tanıma-Takdir Sistemi: Soyak’ta çalışanların başarılara teşvik edilmesi, aidiyetlerinin artırılması amacıyla sistematik bir tanıma-takdir uygulaması yürütülmektedir.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uygulamaları

Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini koruyan tüm riskleri değerlendiren ve sonuçlarını göz önüne alan Soyak; iş yeri hekimi, sağlık memuru, iş güvenliği uzmanı bulundurur ve/veya bu hizmetlerin anlaşmalı bir OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) tarafından karşılanmasını sağlar.

Ayrıca, ilgili tüm mevzuatlar paralelinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği ve çevre açısından her türlü tedbirler alınır, izleme-ölçme çalışmaları yürütülür, risk değerlendirmeleri yapılır ve tüm bu konularda çalışanlar eğitilir.