SOYAK EVOSTAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İnşaat Yapım Tekniği

 • KIŞ AYLARINDAKİ SU YOĞUNLUĞU NASIL DRENE EDİLECEKTİR?

  Yüzeysel sular Yağmur suyu drenaj hatları ile drene edilecektir.
 • SEL, SU BASKINI TEHLİKESİ VAR MI? SOYAK EVOSTAR PROJESİNİN YANINDAN GEÇEN DERENİN ISLAHINI KİM YAPACAK?

  Dere ıslahı çalışmaları; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından belirlenen kapsam ve sınırlar içerisinde, İSKİ tarafından onaylı dere ıslahı uygulama projesine uygun olarak yaptırılmakta olup imalatlar tamamlanmıştır.
 • SOYAK EVOSTAR’DA KULLANILAN BETONUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  Temel ve kat betonlarında C 30 kategorisinde, yüksek mukavemetli beton çeşidi kullanılacaktır.
 • SOYAK EVOSTAR’IN ZEMİN YAPISI NASILDIR? SOYAK EVOSTAR’A AİT ZEMİN ETÜD RAPORUNU ALABİLİR MİYİM?

  Soyak Evostar sahasındaki mevcut zemin durumu ve mühendislik parametreleri; saha bütününde ve tüm blokların altında, gerçekleştirilen zemin sondajları, zemin sondajlarından alınmış numuneler üzerinde yapılan laboratuar deneyleri ve jeofizik çalışmalar neticesinde konusunda uzman inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından kesin olarak belirlenmiş olup, söz konusu bilgiler hazırlanan zemin etüt raporunda ayrıntılı olarak verilmektedir. Daire alıp almadığına bakılmaksızın isteyen kişiye satış ofislerinden zemin etüd raporu verilebilir.

  Satış ofislerimizden zemin etüd raporlarımızı temin edebilirsiniz.

 • SEL, SU BASKINI TEHLİKESİ VAR MI? SOYAK EVOSTAR PROJESİNİN YANINDAN GEÇEN DERENİN ISLAHINI KİM YAPACAK?

  Dere ıslahı çalışmaları; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından belirlenen kapsam ve sınırlar içerisinde, İSKİ tarafından onaylı dere ıslahı uygulama projesine uygun olarak yaptırılmakta olup imalatlar tamamlanmıştır.
 • BİNALARDA DEPREM GÜVENLİĞİ NASILDIR?

  Soyak Evostar inşaatları tümüyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanmış olan Standartlara ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)’e uygun olarak tasarlanmış, ilgili Yönetmelik ve Standartların gerektirdiği tüm şartlar sağlanmıştır. Saha bütününde ve tüm blokların altında ayrı ayrı sondaj çalışması ve jeofizik çalışmalar (rezistive-özdirenç ölçümleri, microtremör, presiyometre ve sismik kırılma ölçümleri) yapılmış, zemin sondajlarından alınmış numuneler üzerinde Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarda laboratuar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler konusunda uzman inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından analiz edilmiş; proje kapsamında inşaa edilecek yapıların temel zeminleri, bina-zemin ilişkileri, deprem ve doğal afet risklerine ilişkin mühendislik değerlendirmeleri ve önerileri jeolojik-jeoteknik etüt raporu olarak düzenlenmiştir. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından da onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda verilen değerlendirme ve öneriler YTÜ öğretim üyeleri tarafından incelerek yapıların temel sistemleri ve depremsellikleri belirlenmiştir. Soyak Evostar inşaatları  belirlenen temel sistemleri ve depremselliklere tümüyle uygun olarak tasarlanmış olup inşa edilecektir.
 • KONUTLARIN İNŞAAT YAPIM TEKNİĞİ HAKKINDA BİLGİ ALABİLİR MİYİM?

  Konutların inşaat sistemi (Betonarme Karkas Sistem)

  Betonarme Karkas sistemle inşaa edilecek konut yapılarında düşey taşıyıcıların tümü betonarme perde olarak teşkil edilmiştir. Yürürlükteki şartname hükümlerinden “Deprem yüklerinin çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar ” şartlarında dizayn edilmiş ve tüm şartlar sağlanmıştır. Yapı temelleri radye temel olarak inşaa edilecektir. Y.T.Ü Üniversitesi tarafından onaylı “ Arazi zemin koşulları ve Temel Sistemlerine İlişkin Değerlendirme Raporu” raporunda gerekli görüldüğü ifade edilen kısımlarda zemin güçlendirmesi olarak, jet – grout / fore kazık sistemleri uygulanacaktır.

  Temel sistemi (Radye Temel)

  Temel kazılır. Temel tabanına blokaj işlemi yapılır. Bu işlem granüler malzemenin temel tabanına serilip sıkıştırılması suretiyle olur. Blokaj işleminden sonra grobeton dökülerek tesviye edilir. Temel su yalıtımı imalatı sonrasında proje verilerine uygun olarak demir teçhizatı bağlanır. Bu çelik yığını içine kuvvetlendirilmiş beton dökülmek suretiyle (Kullanılan beton kalitesi C 30 dur) suretiyle büyük bir beton kütle meydana getirilir.

  Temel sistemi (Fore Kazıklı Temel)

  Zemin içerisinde foraj tekniği ile açılan bir kuyuya konulan donatılar dipten itibaren betonlanarak, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır.

  Temel zemini güçlendirme(Jet Grout Yöntemi)

  İnşa edilecek zemin içine basınçlı hava, su, çimento enjeksiyonu yaparak zeminin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesidir. Su jetinin çalışma prensibine dayanır. Uygulama sırasında zemine yüksek bir basınçla sokulan sonda istenilen derinliğe indirilinceye kadar enjeksiyon yapılmaz. Daha sonra çok yüksek hızda bir enjeksiyonla sonda döndürülerek ve yavaşça çekilerek çıkartılır. Yapının temeli ve zemin özelliklerine göre, şaşırtmalı, atlamalı ya da bitişik nizam şeklinde, hesaplanan uzunluktaki beton kolonların enjeksiyon yardımıyla doldurulması şeklinde uygulanır. Soyak Evo Star projesinde temel zeminleri bu yöntem kullanılarak güçlendirilen yapılarda jet grout kolon boyları 5.00 m – 15.00 m arasındadır.

 • TEMELLER KOROZYONA KARŞI NASIL KORUNACAKTIR?

  Soyak Evostar projesinde tüm yapı temellerimiz bohçalama sistemi ile izole edilerek zemin suyu etkilerinden korunacaktır. Ayrıca tüm yapıların çevrelerinde çevre drenajı tesis edilerek zemin suları drene edilecek; böylece yapı temelleri zemin sularının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır. Fore kazık ve radye temel imalatlarında pas payı değerleri yüksek tutularak temel sistemlerindeki donatının korozyona uğraması önlenmektedir.